Step ①

  • 銷售人員與客戶簽訂產品訂購單

Step ②

  • 服務部門電話與客戶確定裝機日期和地點

Step ③

  • 專業技師現場安裝電動麻將桌及測試程序

Step ④

  • 客戶電動麻將桌實際操作說明

Step ⑤

  • 客戶電動麻將桌實際保養說明

Step ⑥

  • 客戶工作單簽收

Step ⑦

  • 客戶收取工作單客戶聯及電動麻將桌產品保固卡

Step ⑧

  • 電動麻將桌0800維修電話貼紙至於電腦開關處

Step ⑨

  • 清潔現場與紙箱回收

Step ⑩

  • 完成裝機程序